Pravidla pro přidělování a schvalování příspěvků Nadace Truck HELP

1) Stanovení výše příspěvku

Příspěvek je stanoven pro všechny kategorie dětí stejně.

VěkMěsíční příspěvekNarozeninyVánoce – dárek v hodnotěNástup do 1. třídy ZŠDárek k 18-tým nar. v hodnotě
0 – 18/191 500 Kč1000 Kč1 000 Kč1x 3 000 Kč10 000 Kč

Pro mimořádný příspěvek do života – dar k 18-tým narozeninám:

-věcný dar ve výši 10.000 Kč uhradí Nadace těm dětem, které splňují pravidla Nadace*a dále splní další dvě pravidla stanovená rozhodnutím správní rady ze dne 1.8.2014 (min. 1x účast na letním pobytu, poskytnutí rozhovoru nadaci).

-dítě si k dospělosti vybere takový dárek v hodnotě 10.000 Kč, který mu správní rada Nadace schválí

-na základě kopií faktur Nadace dar proplatí

2) Navýšení nebo snížení příspěvku

a) Příspěvek může být navýšen na základě posouzení zdravotního stavu dítěte a finančního stavu rodiny.

b) Příspěvek může být snížen na základě nových skutečností zjištěných během daného období.

c) Výše měsíčního příspěvku se však může snížit o 500 Kč měsíčně, a to u dětí školou povinných, na základě jedné a více známek „nedostatečná“ anebo snížené známky z chování. Tato finanční úprava je platná až do dalšího pololetí.

Dále jsou stanoveny odměny – podle průměru známek na pololetním nebo závěrečném vysvědčení. Průměr se počítá bez známky z chování a nepovinných předmětů. Nedodání kopie vysvědčení v termínu (28.2. a 31.7.) je považováno za nesplnění povinnosti a vztahuje se na snížení podpory o 500 Kč/měsíčně, a to až do doby dodání vysvědčení. Na doplatek snížené podpory nárok nevzniká.

Průměr do 1,60 včetněPrůměr do 2,10 včetněPrůměr nad 2,10

Snížená známka

z chování nebo „5“

Odměna 1x 1500 KčOdměna 1x 1000 KčŽádná odměnaSnížení podpory o 500 Kč měsíčně

3) Rozšíření příspěvku

Příspěvek lze rozšířit i na rodinné příslušníky a na děti, které žily ve společné domácnosti. Dále na trvalé následky dopravní nehody řidiče profesionála nákladních vozidel a autobusů.

4) Zánik příspěvku

Příspěvek je přiznáván vždy na období jednoho roku na základě dohody uzavřené mezi Nadací a příjemcem. Automaticky zaniká nárok na výplatu příspěvku i v době platnosti smlouvy v případě sňatku manžela/manželky, zahájením samostatné výdělečné činnosti dítěte nebo ukončením vzdělání střední školy či učebního oboru ve věku 18ti, maximálně 19ti let. Podpora může zaniknout i v případě, že se rodina nebo její člen chovají v rozporu s pravidly nadace.

Ukončení měsíční finanční podpory představuje měsíc srpen daného roku.

5) Aktualizace výše příspěvků

Aktualizace bude prováděna vždy po uplynutí jednoho roku od data podpisu dohody na základě zprávy z opakované návštěvy sociální pracovnice Nadace v rodině dítěte.

6) Schvalování příspěvků

Příspěvky se budou přiznávat na základě žádosti příjemce (viz Stanovy).

Při schvalování příspěvku bude zhotoven zápis, který bude obsahovat:

– jméno, příjmení, bydliště, telefon, rodné číslo matky, číslo účtu matky, emailová adresa

– jméno, příjmení, datum narození, fotografie dítěte, společná fotografie rodiny (alespoň s maminkou)

– náklady na bydlení, zaměstnání matky včetně příjmu

– potvrzení o vdovském a sirotčím důchodu

– zpráva z návštěvy sociální pracovnice

– souhlas s poskytnutím osobních údajů

– protokol  Policie ČR s popisem dopravní nehody

– jiné doplňující údaje (potvrzení zdravotního stavu matky, dítěte, manžela atd.)

– prohlášení zaměstnavatele matky

– potvrzení o zaměstnání otce

– jakým způsobem byl získán kontakt

7) Podklady založené ve spisech

– zápis se všemi přílohami včetně opakované návštěvy sociální pracovnice

– dohoda o podpoře nadace Truck HELP podepsaná předsedou správní rady a zástupcem rodiny

– žádost o příspěvky

V Praze dne 1.1.2017

Tereza Vítová

předseda správní rady

Nadace Truck HELP

* Podmínky pobírání podpory od nadace Truck HELP
 • Zástupce je povinen vyvinout maximální úsilí k pravidelné návštěvě rodiny a kontrole vynaložených prostředků pracovníkovi nadace a odevzdat mu materiály, které požaduje nadace pro svůj pravidelný chod.
 • Zástupce je povinen informovat nadaci neprodleně o změně rodinného stavu, adresy, čísla účtu a dalších změnách, které by vedly ke ztrátě informovanosti či finanční podpory.
 • Zástupce je povinen s předstihem žádat nadaci o výhody, které nadace poskytuje (např. „pastelkovné“ při nástupu do 1. třídy ZŠ).
 • Zástupce je povinen minimálně jednou za rok dodat aktuální fotografie podporovaných dětí.
 • Zástupce je povinen pravidelně nadaci informovat o novinkách v rodině.
 • Zástupce souhlasí s užíváním osobních dat rodiny pro vnitřní potřeby nadace.
 • Zástupce souhlasí s tím, že jeho případ bude propagován na webu nadace a v médiích.
 • Nadace je povinna dodržovat zásady etiky a diskrétnosti vůči rodinám a zveřejňovat o rodině pouze ty informace, které jsou nutné pro získání důvěry přispěvovatelů.
 • Nadace je povinna měsíční příspěvky a další výhody, na které má rodina nárok, hradit řádně a včas.
 • Finanční podpora rodiny není právně vymahatelná a zcela se odvíjí podle získaných financí do nadace.
 • Obdarovaný si je vědom povinnosti, která mu plyne ze Zákona o dani z příjmu.
Přesunout se na začátek
academy turkeydershane ankara dershane fiyatları